نمودارها در اكسل

 

يكي از بهترين ابزارها جهت نمايش دادها در اكسل نمودارها يا Chart مي‏باشد  . اگربخواهيم  ليستی ازداده ها را به وسيله نمودار تحليل وبرسي كنيم ابتدا يك سلول از ليست را انتخاب كرده سپس از ابزار CHART WIZARD  جهت رسم نمودار استفاده ميكنيم .

 

 

انواع نمودارها

 

 

انواع نمودار‏ها در اكسل

1- : COLUMN نمودار ستوني :اين نمودار تاكيد بيشتري بر زمان دارد و برای داده های گسسته بکار می رود .

2- BAR : نمودار افقي :اين نمودار شبيه نمودار ستوني است با اين تفاوت تاكيد كمتري بر زمان دارد.

3- : LINEنمودار خطي :اين نمودار براي مقايسه تعداد زيادي متغير پيوسته با تاکيد بر زمان است.

4-PIE  : نمودار كلوچه‏اي: اين نمودار براي برسي تنها  يك متغييركه مجموع آن به  100%مي رسد , استفاده مي شود.

5- XY(SCATTRE):اين نمودار شبيه نمودار خطي ميباشد با اين تفاوت كه نمودارمتغيير وابسته  را ترسيم مي كند. توجه داشته باشيد که ستون اول جدول داده های عددی دارد .

6-: AREA نمودار سطحي : اندازه سطر هر نمودار بيانگر اندازه متغيراست در اين نمودار مقايسه بيش از 3 متغير توصيه نمي شود .

7-DOUGHNUT : نمودار حلقوي :اين نمودار شبيه نمودار كلوچه‏اي است با اين تفاوت كه قادر به مقايسه بيشتر از يك متغيير است

8-: RADARنمودار رادار:در اين نمودار براي مقايسه چند متغير در حيطه مجاز استفاده مي شود

9-  :SURFACEنمودار صفحه‏‏اي برای مقايسه تاثير چند متغيير بر روی يک متغيير بکار می رود .

10- : BUBBLEنمودار حبابي :اين نمودار با بررسي 3 متغير هم زمان با توجه به مكان حباب ها واندازه آنها احتمال حادثه مورد نظر را پيش‏بيني مي كند

11-STOCK : اين نمودار جهت تحليل و بررسي اوراق يك شركت در بازار سهام استفاده مي شود

12- CYLINDER: شبيه نمودار ستوني با فرمتی متفاوت

13- :CONEشبيه نمودار ستوني با فرمتی متفاوت

14- PYRAMID: شبيه نمودار ستوني با فرمتی متفاوت

 

 

مراحل رسم يك نمودار

مرحله اول :

جهت رسم يك نمودار از ليستي از داده ها , ابتدا يكي از سلولها يا مجموعه مورد نظر را انتخاب كرده سپس با استفاده از كليد  CHART WIZARDنوع نمودار را انتخاب كرده به مرحله بعد مي رويم .

 

 

 

مرحله دوم :

CHART SOURCE DATA : در اين مرحله داده‏هاي مورد نظررا به نمودار تزريق مي كنيم . با استفاده از پنجره   DATA RANGE  كار‏بر قادر است حيطه ترسيم داده‏ها را تغيير دهد .دو كليد  ROWSوCOLUMNSجهت انتخاب دادهها سطري يا ستون براي ترسيم ميباشد .

 

 

 

مرحله سوم :

CHART OPTIONS : تغيرات مربوط به وضع ظاهري نمودار در اين قسمت كاربر قادر است عناوين نمودار عناوين مربوط به محورها تغيير اندازه ورنگ نمودار برچسبهاي بر روي نمودار, تغيير مكان راهنما‏ي نمودار را انجام دهد .

 

 

 

مرحله چهارم :

 CHART LOCATION : گام آخر در ترسيم نمودار تعيين محل نمودار ميباشد دو حالت در اين قسمت موجود است .

حالت اول : ايجاد يك كاربرگ جدا  .

حلت دوم :ترسيم نمودار در همان كار برگ

در انتها  كليد  FINISH را فشار مي دهيم ونمودار رسم مي شود .

 

 

 

+ نوشته شده توسط علی توضیح در سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۴ و ساعت 10:27 |